10427359_10152452054898351_3762128201662621775_n

Để có được / giấy phép của mình, nhà nước đòi hỏi mỗi thiếu niên để có 30 giờ giảng dạy trong lớp học với 8 giờ phía sau bánh xe, hoặc 30 giờ giảng dạy trong lớp học với 6 giờ phía sau bánh xe và 6 giờ quan sát. Tất cả các trình…